Language: Ελληνικά

 • Θάνος Λεοντάρης: Legalese (Νομικά για Αρχάριους)

  Θάνος Λεοντάρης: Legalese (Νομικά για Αρχάριους)

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Θάνος Λεοντάρης

  March 22, 2019 — Διαπιστώνει, λόγω της ιδιότητας του ως δικηγόρου, και διότι ασχολείται κυρίως με την συμβουλευτική δικηγορία πως πολλές φορές επαγγελματίες με εμπειρία ετών «πέφτουν» σε παγίδες (που ενώ ως νομικός θεωρεί πως ήταν κάτι που μπορούσε να αποφευχθεί) που κοστίζουν σε έναν επαγγελματία/επιχείρηση. Ως εκ τούτου, θα εκθέσει τους συμμετέχοντες σε κάποια ζητήματα που χρειάζεται να λάβουν υπόψη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τους με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας παραδείγματα που έχουν τύχει στον ίδιο και μαθήματα που αποκόμισε από την εμπειρία του. Οι τομείς αυτοί είναι ζητήματα IP, soft GDPR και τέλος φορολογικά/διοικητικά ζητήματα αδειών κλπ. ώστε να κατανοήσουμε κάποιους κινδύνους που ελλοχεύουν σε συναλλαγές/δραστηριότητες.

  He finds, as a lawyer, since he is mainly involved in advisory counseling, that many times professionals with «years of experience» fall in traps ( while he thinks it was something that could be avoided), which cost a lot for a professional/company. Therefore, he will expose the participants to some issues that they need to take into account during their activity in an experiential manner. That is, using examples of what he has already experienced and the lessons he has learned from these. These areas are IP issues, soft GDPR, and tax / administrative licensing issues etc. in order for us to understand some risks in hiding in trading / activities.

  Presentation Slides »

 • Yiannis Konstantakopoulos: Δημιουργώντας επιτυχημένα e-shops μέσω του User Experience Design

  Yiannis Konstantakopoulos: Δημιουργώντας επιτυχημένα e-shops μέσω του User Experience Design

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Yiannis Konstantakopoulos

  March 6, 2019 — Στην ομιλία του θα μας αναλύσει τις βασικές αρχές του User Experience Design και πώς η εφαρμογή τους μας οδηγεί σε πιο επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όχι γενικά όμως. Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο project το οποίο βελτίωσε σημαντικά όλους τους βασικούς του δείκτες και φυσικά τα κέρδη του. Καθώς η ανάπτυξη του έργου έγινε σε WordPress, θα αναφερθούν από την οπτική γωνία του design, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πλατφόρμας, αλλά και τα σωστά και τα λάθη της ομάδας που ανέλαβε το project.
  Τέλος, κι επειδή πρόκειται για μεγάλο project, θα γίνει αναφορά στις αρχές που πρέπει να διέπουν τις αληθινές ομάδες που δουλεύουν για το Διαδίκτυο.

  In his speech he will analyze the basic principles of User Experience Design and how their application leads us to more successful online stores. Not in general though. He will refer to a specific project that significantly improved all of its key indicators and, of course, its profits. As the development of the project was in WordPress, we will examine from the perspective of design, the advantages and disadvantages of the platform, but also the correct actions and mistakes of the team that took over the project.
  Finally, and because it is a big project, there will be a reference to the principles that should govern the real groups working on the Internet.

  Presentation Slides »

 • Nastia Kolomoytseva: Παροχή Υποστήριξης, Tι Πραγματικά είναι και πως γίνεται

  Nastia Kolomoytseva: Παροχή Υποστήριξης, Tι Πραγματικά είναι και πως γίνεται

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Nastia Kolomoytseva

  March 6, 2019 — Η επικοινωνία με τους πελάτες, η διαχείριση τους και αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων είναι τα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση/εταιρία που δημιουργεί plugins, themes ή κατασκευάζει ιστοσελίδες. Το τι λέμε και το πως επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, παίζει σημαντικό ρόλο. Από την υποστήριξη που παρέχουμε ορίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό εάν ο πελάτης θα επιλέξει να συνεχίζει να αγοράζει τις υπηρεσίες σας ή θα φύγει στον ανταγωνιστή σας. Θα πρέπει να θέσετε τα όρια σας και να ορίσετε σωστά τις προσδοκίες των πελατών σας. Ακολουθώντας τους κανόνες που θα ορίσετε εσείς, και δείχνοντας ενδιαφέρων για τους πελάτες σας, θα παρέχεται πολύ επιτυχημένη επαγγελματική υποστήριξη πελατών.

  Presentation Slides »

 • Διαμαντής Κιτρίδης: Multilingual business website

  Διαμαντής Κιτρίδης: Multilingual business website

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Διαμαντής Κιτρίδης

  March 4, 2019 — Στην ομιλία του θα παρουσιαστεί η ανάγκη localization της ιστοσελίδας μας, καθώς και η ανάγκη πολύγλωσσων και SEO πολύγλωσσων ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου και λύσεις προσθέτων για αυτό το σκοπό.

  In his speech we will be introduced in the need for localizing our website, as well as the need for multilingual & SEO multilingual E-Commerce websites and plugIn solutions.

  Presentation Slides »

 • Lena Lekkou: IA for WordPress

  Lena Lekkou: IA for WordPress

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Lena Lekkou

  March 4, 2019 — Η Λένα στην παρουσίασή της θα μας μιλήσει για Information Architecture για το WordPress, αναφέροντας και επεξηγώντας μας 101 βασικές αρχές και τεχνικές Information Architecture για καλύτερα δομημένα Websites.

  Lena in her presentation will talk to us about Information Architecture for WordPress, citing and explaining to us 101 Principles and Information Architecture techniques for better structured Websites.

  Presentation Slides »

 • Μαρία Άννα Τανάγια: Crowdsourcing Δημοσιογραφία στο Publishit Magazine

  Μαρία Άννα Τανάγια: Crowdsourcing Δημοσιογραφία στο Publishit Magazine

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Μαρία Άννα Τανάγια

  March 4, 2019 — Το publiSHIT magazine είναι ένα περιοδικό (δημιουργημένο στην πλατφόρμα WordPress) στο οποίο όλοι ανεξαιρέτως μπορούν να γίνουν αρχισυντάκτες, συντάκτες ή πρωταγωνιστές. Η ιστορία του άρχισε ως case study για τη διπλωματική της Μαρίας-Άννας στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα, αλλά συνεχίστηκε ανατρεπτικά και απέσπασε βραβείο στα Regional Awards 2017. Στην παρουσίασή της, θα αναφερθεί στην ιστορία του μέσου αναλυτικότερα, στη συμμετοχική δημοσιογραφία, στη δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου αλλά και στο ρόλο των social media για μια ολοκληρωμένη digital παρουσία.

  PubliSHIT magazine is a magazine (created on the WordPress platform) in which everyone can become editor-in-chief, editor or protagonist. Its’ story began as a case study for Maria-Anna’s diplomacy in Journalism and New Media, but continued subversive and won an award at the Regional Awards 2017. In her presentation she will refer to the story of the media in more details, participatory journalism, primary content, but also to the role of social media for an integrated digital presence.

  Presentation Slides »

 • Angelos Synadakis: Developing web platforms, using WordPress as a Framework

  Angelos Synadakis: Developing web platforms, using WordPress as a Framework

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Angelos Synadakis

  March 4, 2019 — Το WordPress χρησιμοποιείται συνήθως ως εργαλείο για την κατασκευή κομψών ιστοσελίδων. Οι ιστότοποι ενδέχεται να διαφέρουν από απλές επιχειρηματικές παρουσιάσεις ως εντυπωσιακά καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά μπορεί επίσης να είναι πολύπλοκες ψηφιακές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες με προσαρμοσμένες λειτουργίες συνήθως κατασκευάζονται με πλαίσια MVC όπως Laravel, Yii2, κλπ. Αλλά τι γίνεται αν το WordPress μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά εξίσου καλά; Σε αυτήν την παρουσίαση θα δούμε πώς χρησιμοποίησαν το WordPress για να δημιουργήσουν ιστότοπους με προσαρμοσμένες λειτουργίες. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε το WordPress από την επιχειρησιακή λογική και να εφαρμόσουμε προσαρμοσμένες λειτουργίες ενώ αφήνουμε το WordPress να χειριστεί όλα τα υπόλοιπα (όπως διαχείριση χρηστών, διαχείριση βάσεων δεδομένων κλπ). Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε λειτουργίες που χρησιμοποιούν το WordPress, αλλά δεν εξαρτώνται από αυτό! Σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή δεν είναι το μέλλον μπορούμε να χωρίσουμε τα δύο και να πάρουμε το έργο μας αλλού. Αν και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι ενώ οικοδομούμε τον πυρήνα της επιχείρησής μας μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε ό, τι είναι τόσο διάσημο για το WordPress!

  WordPress is normally used as a tool to build elegant websites. Websites might vary from simple business presentations to impressive eCommerce stores, but they might also be complex digital platforms. Platforms with custom functionalities are usually built with MVC frameworks such as Laravel, Yii2, etc but what if WordPress can do the same job equally done? In this presentation we are going to see how they used WordPress to build websites with custom functionalities. How we can separate WordPress from business logic and implement customized functionalities while letting WordPress handle all the rest (such as user management, database handling, etc). In this way, we build functionalities that use WordPress but are not depended on it! Meaning that anytime in the future we can separate the two and take our project elsewhere. Though, the biggest advantage is that while building the core of our business we can still use everything that WordPress is so famous for!

  Presentation Slides »

 • George Chatzopoulos: How to plan User Requirements for IT projects

  George Chatzopoulos: How to plan User Requirements for IT projects

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: George Chatzopoulos

  March 1, 2019 — Η ομιλία του αφορά τεχνικές εξαγωγής απαιτήσεων σε εμπορικό επίπεδο μέσα από Case Studies (company profiles/e-commerce/custom applications). Μάθετε πως θα δομείτε έργα και πως να κάνετε Scale Up τα δικά σας projects ή των πελατών σας.

  His speech addresses commercially-based export techniques through Case Studies (company profiles / e-commerce / custom applications). Learn how to build projects and how to scale your own projects or your customers.

  Presentation Slides »

 • Nikos Giannopoulos: WordPress, more than a CMS – Expand with REST

  Nikos Giannopoulos: WordPress, more than a CMS – Expand with REST

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Nikos Giannopoulos

  February 28, 2019 — H παρουσίαση του έχει ως στόχο την ανάδειξη της δυναμικής του WordPress για γρήγορο, εύκολο prototyping νέων υπηρεσιών καθώς και την συνύπαρξη του με άλλα συστήματα σε ασυνήθιστες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, θα μας αναλύσει γιατί το WP REST api είναι πολύ σημαντικό και πως μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και γιατί το WordPress σαν μέρος μιας υπηρεσίας αποτελεί σημαντική προσθήκη. Θα μας μιλήσει ακόμη για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης του WordPress για την ανάπτυξη υπηρεσιών, αναφέροντάς μας ακόμη μερικά no label παραδείγματα χρήσης του WordPress σε μη συνηθισμένες εργασίες.

  His presentation aims to highlight the dynamics of WordPress for fast, easy prototyping of new services as well as coexistence with other systems in unusual conditions. More specifically, he will analyze why WP REST api is very important and how we can take advantage of it and why WordPress as part of a service is an important addition. He will also talk to us about the disadvantages and benefits of using WordPress to develop services, even mentioning some non-label examples of using WordPress in unusual tasks.

  Presentation Slides »

 • Alessandro Kaounas: Modern Development Practices with Gulp

  Alessandro Kaounas: Modern Development Practices with Gulp

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Alessandro Kaounas

  February 28, 2019 — Ο Αλέξανδρος στην ομιλία του θα επιδείξει σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης με το Gulp και πώς θα βελτιώσετε μια υπάρχουσα ροή εργασίας. Ταυτόχρονα θα μας δείξει από την αρχή πώς να χρησιμοποιήσουμε το Gulp για να δημιουργήσουμε ένα επιτυχημένο έργο και πώς να διατηρήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε ένα ήδη υπάρχον.

  Alessandro at his speech, will demonstrate modern development practises with Gulp and how to improve an existing working flow. At the same time he will show from scratch how to use Gulp to build a successful project and how to maintain or update an existing.

  Presentation Slides »