Speakers: Sutham Thammawong

  • Sutham Thammawong: Design Research : Usability of WordPress

    WordCamp Bangkok 2019Speaker: Sutham Thammawong

    July 12, 2019 — มีความน่าสนใจว่า WordPress ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่ เคยสงสัยไหมว่า ผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับเรื่องไหน, ใช้เวลาในการทำงาน, ความเข้าใจหรือ learning curve ในการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง ลองออกแบบการ Research ผู้ใช้งานฉบับย่อให้ดูว่าได้อะไรน่าสนใจมาบ้าง