‘User Experience’ Videos

 • Yiannis Konstantakopoulos: Δημιουργώντας επιτυχημένα e-shops μέσω του User Experience Design

  Yiannis Konstantakopoulos: Δημιουργώντας επιτυχημένα e-shops μέσω του User Experience Design

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Yiannis Konstantakopoulos

  March 6, 2019 — Στην ομιλία του θα μας αναλύσει τις βασικές αρχές του User Experience Design και πώς η εφαρμογή τους μας οδηγεί σε πιο επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όχι γενικά όμως. Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο project το οποίο βελτίωσε σημαντικά όλους τους βασικούς του δείκτες και φυσικά τα κέρδη του. Καθώς η ανάπτυξη του έργου έγινε σε WordPress, θα αναφερθούν από την οπτική γωνία του design, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πλατφόρμας, αλλά και τα σωστά και τα λάθη της ομάδας που ανέλαβε το project.
  Τέλος, κι επειδή πρόκειται για μεγάλο project, θα γίνει αναφορά στις αρχές που πρέπει να διέπουν τις αληθινές ομάδες που δουλεύουν για το Διαδίκτυο.

  In his speech he will analyze the basic principles of User Experience Design and how their application leads us to more successful online stores. Not in general though. He will refer to a specific project that significantly improved all of its key indicators and, of course, its profits. As the development of the project was in WordPress, we will examine from the perspective of design, the advantages and disadvantages of the platform, but also the correct actions and mistakes of the team that took over the project.
  Finally, and because it is a big project, there will be a reference to the principles that should govern the real groups working on the Internet.

  Presentation Slides »

 • Brenner Adams : Gamify your WordPress User Experience

  Brenner Adams : Gamify your WordPress User Experience

  WordCamp Orange County 2018Speaker: Brenner Adams

  June 15, 2018 — How to leverage some of the most popular video game design principles to drive more engagement for your WordPress Blog or ecommerce site. Learn the basics of Status, Access, Power, and Stuff in order to find unique ways to implement these human behavior principles into your customer engagement strategy.

 • James Tryon: Watch Edit Repeat: Today’s Story of User Tracking

  James Tryon: Watch Edit Repeat: Today’s Story of User Tracking

  WordCamp US 2017Speaker: James Tryon

  December 10, 2017 — Do you really know how your users are using your site? Do you know where they are coming from? Do you have any idea on what marketing paths are working best that you are currently using?

  In this talk, we will go over real world examples and tools we use on a daily basis to improve our client’s user experiences by removing roadblocks and increasing conversions.

  Buzzwords: Heat Maps, Screen Recording, Analytics, Link Tracking, and Effort

 • Sam Lalonde: Mobile Friendly WordPress

  Sam Lalonde: Mobile Friendly WordPress

  WordCamp Toronto 2017Speaker: Sam Lalonde

  October 24, 2017 — The core principles of a great user experience are Content, Design & Functionality, and Speed. Some people say that we are living in the golden age of user experience but far too often we are technically trudging behind in providing rich and useful experiences and we especially lag behind when it comes to mobile-friendly websites. In fact, 53% of people will abandon a mobile site if it takes more than three seconds to load. Speed is a developer’s problem, a designer’s problem, and also a marketer’s problem. This presentation provides global and Canadian-specific facts and figures about how we are failing people visiting our websites and also covers the ways we can be improving our WordPress websites.

  Presentation Slides »

 • Claudel Rheault, Julien Biguealt: Développeurs et designers UX doivent être #BFF

  Claudel Rheault, Julien Biguealt: Développeurs et designers UX doivent être #BFF

  WordCamp Montreal 2017Speakers: Claudel Rheault, Julien Biguealt

  September 28, 2017 — La conférence présenterais les enjeux et la pertinence d’une collaboration entre UX designer et développeurs. En utilisant le case study d’un projet entièrement réalisé avec wordpress, nous présenterons les plugins utilisés, les challenges rencontrés et comment notre collaboration dès la première journée aura permis d’anticiper les problèmes tant du côté dev que du côté client.

 • Caspar Hübinger: Big Little Shame — a Tale of Empowered User Experience Through Localisation

  Caspar Hübinger: Big Little Shame — a Tale of Empowered User Experience Through Localisation

  WordCamp Europe 2017Speaker: Caspar Hübinger

  June 27, 2017 — Generic masculine terms in the microcopy of a user interface can be difficult to get rid of. In English, many male-centric terms can simply be replaced by more inclusive synonyms, for other languages the exclusion of women is embedded in their very grammar. Since WordPress has committed to “design for the majority”, translation editors face a problem way bigger than just translating as many plugins and themes in as short of a time as possible. This is the story of how just the language we use can exclude people, and how translators play an important role in empowering users through localisation.

 • Jesse Friedman: Improving User Experience and Engagement

  Jesse Friedman: Improving User Experience and Engagement

  WordCamp Portland ME 2017Speaker: Jesse Friedman

  June 6, 2017 — Jesse Friedman has been building websites for 18 years, and exclusively with WordPress since 2006. Since then he has written several books, taught hundreds of students as a professor, and organized dozens of local meetups (and even a few WordCamps along the way).
  In his talk he explain how to build an MVP (minimal viable product). We’ll start by stripping out all the bloat, get rid of all those widgets and start with naked content. Then and only then we’ll start to methodically add features, as they are needed. You will be amazed how much your visitors enjoy just reading your content and engaging with you through simple solutions.

  You’ll walk away with practical strategies around:
  – Building content driven websites
  – Gaining traction and increasing engagement
  – Elegantly monetizing your blog
  – Plus 5 experience tips that will make your website 1 of a kind

 • Monique Dubbelman: The Importance of Information Architecture - How to Organise Content to Improve User Experience

  Monique Dubbelman: The Importance of Information Architecture – How to Organise Content to Improve User Experience

  WordCamp London 2017Speaker: Monique Dubbelman

  June 6, 2017 — The most important factor for people in web design is, that it makes it easy for them to find what they want. Yet, so many websites are so poorly structured, that it’s impossible to do so. If you want to learn what content should be on your site or how your menu should be structured: this talk is for you.

  Information architecture is something serious, however, the majority of businesses have structured their sites in an bad way, using the ITTIR-method – “I think this is right”. While common sense is a useful tool and a lot of sites are very simple (e.g. 5 pages total), there’s a better way to go about it. If you already have tens of pages on your site, you should do proper information architecture analysis. Guiding people through the vast amount of information on offer is something that requires thought and research. Intuitive navigation doesn’t happen by chance. So don’t jump the visual part of of your webdesign too quick, but take plenty of time to think about the architecture of the information you offer on your site.

  This helps you answer user’s four most important questions when they arrive at a website:

  Am I in the right place?
  Do they have what I am looking for?
  Do they have anything better (if this isn’t what I want)?
  What do I do now?
  After this talk you’ve learned what content should be on your website and how you should structure it.

  Presentation Slides »

 • Crispin Read: Object Oriented User Experience

  Crispin Read: Object Oriented User Experience

  WordCamp London 2017Speaker: Crispin Read

  June 6, 2017 — Crispin is a consultant specialising in UX and agile practice. Almost 20 years professional experience of user focussed development and open source frameworks.

  Crispin Read on Object Oriented User Experience had some great ideas on how to take briefs/requirements and break them down in easy-to-understand ways.

  Fitting user focused design methodologies into a development process needn’t be difficult. Our objectives as UX practitioners, as designers, as developers, as product owners etc are the same – to build the best possible thing in the time we have and within budget.

 • Karla Campos: The Current State of UX 2017: Trends, What Works, Future Predictions

  Karla Campos: The Current State of UX 2017: Trends, What Works, Future Predictions

  WordCamp Miami 2017Speaker: Karla Campos

  May 15, 2017 — In this session we will discuss the current state of UX and go over examples of UX done right. We will talk about what works, what the future holds, the process of creating websites people love to use, and ways to improve user experience.

  It’s up to the design/development team to take lead and create amazing UX. In this workshop we will discuss taking that lead. The better the user experience, the more people will want to use and stay on your website. How many times have you loved using a website so much, you recommended it to a friend? Let’s build more of those websites and experiences.