‘web development’ Videos

 • Smaro Maroglou: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ creative και development στον κόσμο του WordPress

  Smaro Maroglou: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ creative και development στον κόσμο του WordPress

  WordCamp Thessaloniki 2019Speaker: Smaro Maroglou

  June 15, 2020 — Παρά την ευελιξία και ευκολία στη χρήση που χαρακτηρίζει τη πλατφόρμα του WordPress, συχνά παρατηρούνται λάθη κατά την διαδικασία της υλοποίησης μιας εφαρμογής, σε επίπεδο απαιτήσεων, σχεδιαστικών και λειτουργικών επιλογών. Τα λάθη αυτά αφορούν συνήθως στη συνεργασία των ομάδων σχεδιασμού και προγραμματισμού. Και οι δύο ομάδες συμβάλλουν στη δημιουργία της εφαρμογής και διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά έχουν διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων, εργάζονται σε διαφορετικά αντικείμενα κι έχουν διαφορετική νοοτροπία. Καθώς αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που κοστίζει χρόνο και χρήμα στην εταιρία αλλά και στον πελάτη, έχουμε αναπτύξει, και προτείνουμε, μια σειρά από καλές πρακτικές, χρήσιμα εργαλεία και οδηγούς για την «γεφύρωση του χάσματος», αποσκοπώντας σε ένα σωστό και οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ομάδων σχεδιασμού και προγραμματισμού. Αυτές οι πρακτικές, βελτιώνουν το εργασιακό περιβάλλον, ενισχύουν την ανεμπόδιστη ροή διαδοχής των έργων και, τελικά, βελτιστοποιούν την εμπειρία των τελικών χρηστών.

  Despite the versatility and ease of use that characterizes the WordPress platform, errors are often encountered in the process of implementing an application, at the level of requirements, design and operating options. These mistakes are usually in the cooperation of the planning and implementation teams. Both teams contribute to the creation of the application and play a very important role, but they have different sets of skills, work on different objectives and have a different mentality. As this is an important topic that costs time and money to the company and to the customer, we have developed, and we propose, a set of good practices, useful tools and guides for “bridging the gap”, aiming at a proper and organized framework of cooperation between the planning and implementation teams. These practices improve the work environment, enhance the unobstructed flow of projects and ultimately optimize the end-user experience.

  Presentation Slides »

 • Sam Suresh: 10 WordPress Design Trends of 2019

  Sam Suresh: 10 WordPress Design Trends of 2019

  WordCamp Kota Kinabalu 2019Speaker: Sam Suresh

  January 16, 2020 — Learn more about latest trends of 2019 in WordPress web development. This talk will highlight 10 important points of current web development trends.

 • Maja Benke: How to start with Accessibility

  Maja Benke: How to start with Accessibility

  WordCamp Stuttgart 2019Speaker: Maja Benke

  November 10, 2019 — Most freelancers and agencies who work in web knows that accessibility matters, but during the daily working life it is sometimes hard to include accessibility into the projects. At the same time accessibility seems like a huge area and it overwhelms sometimes to start with it. In this talk I will show some tools and resources about accessibility that makes it easy to start with accessibility. Also I will show the most common accessibility issues in web projects and provide simple solutions, that are easy to integrate.

  Presentation Slides »

 • Chris Brosnan: Ethics and Morals in Web Development

  Chris Brosnan: Ethics and Morals in Web Development

  WordCamp Brighton 2019Speaker: Chris Brosnan

  October 3, 2019 — How can we ensure that we adapt the same standards of fairness, openness and inclusion at the heart of the WordPress community into our day-to-day web development projects?

  How can we not only support but be champions of the open-source ethos of WordPress to clients and stakeholders?

  Has the nature of building web applications evolved so much that we must now consider the possibility of an ethical and moral code by which we scope for and build web applications, particularly for WordPress sites?

  I will attempt to (briefly) answer some of these questions, give my own thoughts on this and highlight some of the possible things that we need to consider beyond web performance, UX/UI, loading times and code quality.

  No matter what the project is, we have certain moral and ethical issues around equality, fairness and inclusion that need to be considered more so now than ever before.

 • Russell Aaron: ACF PRO Diversification.
 • Lisa Linn Allen: We are the gatekeepers – compassion in web development

  Lisa Linn Allen: We are the gatekeepers – compassion in web development

  WordCamp Raleigh 2019Speaker: Lisa Linn Allen

  June 10, 2019 — A mother with a wailing baby in her arms – maybe the baby has an ear infection. A trainer at the rec center who is overwhelmed with requests for team building exercises. A gifted data scientist who just. needs. to. focus. An executive with the future of a three billion dollar company on his shoulders.

  These are all people who use the intranet web site my team builds. The code we write affects their daily lives, their work, their health, and the company we all work for.

  The developer to end user relationship is very direct. We are in the perfect position to advocate for site users, and ensure that the site we build is compassionate in its design, because we write the code. We are the gatekeepers, and we have a both a responsibility and an opportunity to help, and not harm, the users of our site.

 • Roy Sivan: How To Become An Artisan WordPress Developer

  Roy Sivan: How To Become An Artisan WordPress Developer

  WordCamp Orange County 2017Speaker: Roy Sivan

  July 20, 2017 — How to become artisan WordPress developer

 • Heather Burns: Defensive Web Development - Protecting the Web from Political Uncertainty

  Heather Burns: Defensive Web Development – Protecting the Web from Political Uncertainty

  WordCamp London 2017Speaker: Heather Burns

  June 2, 2017 — Heather Burns is a digital law specialist. she research, write, publish, consult, and speak extensively on internet laws and policies, most specifically those that affect the crafts of web design and development. She is working with WordPress since 2008 and designing websites since 1997.
  Her talk was on ‘Protecting the Web from Political Uncertainty’. She said in the UK, as a result of the Brexit referendum, designers and developers face losing the legal basis for the freedom of personal movement as well as the freedom of the movement of data which has facilitated the very creation of the digital industry. In the US, the incoming (as of this writing) Trump administration threatens instability on a scale which has spurred many developers, including Matt Mullenweg and many Automatticians, to publicly pledge not to participate in the creation of databases of individuals which could be used to target them for unthinkable actions.

 • Kimb Jones: 10 Steps To Doing Your Own Thing (With WordPress)

  Kimb Jones: 10 Steps To Doing Your Own Thing (With WordPress)

  WordCamp Manchester 2016Speaker: Kimb Jones

  March 15, 2017 — 10 Step Guide to doing your own thing (with WordPress) I’ll share the 10 most important things I’ve learned since I started to use WordPress and the experiences faced in starting a WordPress-focused web development agency. I’ll share stuff on how focusing on a single path and managing your ideas, risks, fears and failures will make you better at what you do.

  I’ll also include my own personal mantra about why I chose to go 100% WordPress, quite simply: “You’re either a genius or an idiot if you build your own CMS, choose wisely”. My hope is that everyone can take something away from this talk. In the spirit of open-source and WordPress I feel that we should always be open and share our career paths if only to inspire the next generation not to make the same mistakes!

 • Matt Adams: Designing With Developers

  Matt Adams: Designing With Developers

  WordCamp Phoenix 2016Speaker: Matt Adams

  October 31, 2016 — These days development needs to compliment design. So many designers have broad skills with branding, print design, and web design. Speaking developer and communicating that design vision to be executed is tricky. Having spent years working with both designers and developer, I want to help our design oriented audience learn to plan an amazing WordPress site that can be developed into a great theme. All while keeping the designer and developers from killing each other.